SYSTEM BIBLIOTECZNY MATEUSZSłuży do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.).

Do podstawowych cech, możliwości programu należą:
 • Pełna zgodność z formatem MARC21
 • Wprowadzanie i edycja opisów w szablonach dla różnych typów dokumentów. Do wyboru są następujące szablony:

  • książka - poziom 1,
  • książka - poziom 2,
  • książka - poziom 3,
  • książka - poziom 4,
  • książka mówiona,
  • książka mówiona - wyższy poziom,
  • ebook,
  • ebook - wyższy poziom,
  • czasopismo,
  • film,
  • film - wyższy poziom,
  • CD/DVD audio,
  • CD/DVD audio - wyższy poziom,
  • program komputerowy,
  • program komputerowy - wyższy poziom,
  • artykuł, recenzja,
  • praca dyplomowa,
  • sztuka teatralna,
  • kartografia,
  • kartografia - wyższy poziom,
  • teledetekcja,
  • teledetekcja - wyższy poziom,
  • starodruki,
  • starodruki - wyższy poziom,
  • dokumenty normalizacyjne,
  • dokumenty normalizacyjne - wyższy poziom,
  • druk muzyczny,
  • druk muzyczny - wyższy poziom,
  • rękopis muzyczny,
  • rękopis muzyczny - wyższy poziom,
  • dokument dźwiękowy muzyczny,
  • dokument dźwiękowy muzyczny - wyższy poziom,
  • rekord wzorcowy KHW.

 • Obsługa i edycja faktur elektronicznych
 • Wydruk księgi inwentarzowej
 • Zintegrowany z programem moduł skanowania okładek
 • Wprowadzanie spisu treści i informacji o zawartości / treści książki
 • Automatyczne pozyskiwanie opisów z baz zewnętrznych
 • Pozyskiwanie opisów z plików *.mrc w formacie iso
 • Pozyskiwanie opisów poprzez protokół Z39.50 (możliwość pełnej edycji, konfiguracji bazy przeszukiwanych serwerów)
 • Tworzenie baz dla serwerów Z39.50 danej biblioteki
 • Używanie kartotek wzorcowych w tym CKHW NUKAT
 • Tworzenie tymczasowych haseł wzorcowych
 • Stosowanie słowników własnych (pełna kontrola nad ich zawartością i tworzeniem)
 • Scalanie opisów (zaimplementowano specjalne mechanizmy kontrolujące poprawność scalania)
 • Prezentacja pełnych zestawień akcesji, łącznie z strukturą zakupów


Ponadto program umożliwia:
 • Dokładne określanie uprawnień poszczególnych operatorów
 • Kontrolę wydatków w zakładce Budżet
 • Dodawanie dodatkowych haseł wyszukiwawczych związanych z opisem
 • Kontrolę wypełniania podpól
 • Pełne przeszukiwanie centralnej bazy opisów wg zawartości podpól formatu MARC21
 • Tworzenie bibliografii załącznikowej
 • Tworzenie bibliografii regionalnej
 • Wydruk kart katalogowych
 • Import baz lokalnych (np. PB)
 • Kontrolę poprawności faktur/akcesji


Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych w sieci bibliotek publicznych (zastosowane rozszerzenia, umożliwiają stosowanie go w innych bibliotekach - koscielnych, szkolnych, pedagogicznych, uczelni wyższych) W swojej pracy opiera się na bazie danych formatu SQL.
W każdej placówce użytkującej program można dowiązać do 100 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora. Dzięki temu, program jest przygotowany na realizację np. zwrotów przez czytelników, pozycji wypożyczonych w innych placówkach.

Realizowane przez program założenia użytkowe umożliwiają:
 • skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników (czytelnik jest zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce biblioteki),
 • znaczne przyśpieszenie procesu katalogowania, kontrolę jego przebiegu na każdym jego etapie,
 • kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
 • automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach lub ręczne w przypadku łamania innych punktów regulaminu biblioteki,
 • wykorzystanie jednej legitymacji (karty) bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki (również z zastosowaniem standardu kart MIFARE),
 • wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symbolem zalogowanego w tym czasie operatora (jest to jeden z wymogów stawianych przez GIODO programom przetwarzającym dane osobowe),
 • umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych (także w katalogach dostępnych na stronie www),
 • zdalną obsługę konta bibliotecznego (sprawdzanie stanu, prologowanie wypożyczonych pozycji, edycja rezerwacji, historia wypożyczeń) poprzez WWW oraz poprzez komendy sterujące SMS,
 • automatyczne powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji (smsem, wiadomością na konto email) oraz powiadamianie o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji,
 • generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego,
 • obsługę udostępnianych stanowisk internetowych (do 24 na jedną stację nadzorczą, których może równolegle pracować do dziewięciu w jednej placówce).
W złożonych instalacjach MATEUSZ funkcjonuje, jako system rozproszony. Do jego poprawnej pracy nie jest konieczne utrzymywanie stałej łączności on line z serwerem głównej biblioteki sieci (wyjątkiem jest katalogowanie oraz operacje dokonywane na centralnej bazie opisów np. ich scalanie). Komputery pracujące w placówkach filialnych łączą się z centralnym serwerem poprzez łącza stałe lub modemowe z częstotliwością ustaloną przez administratora systemu. Podczas połączeń przesyłane są do centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego połączenia oraz pobierane aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego (a w takiej sytuacji polegnie większość programów pracujących "na centralną bazę"), zaś jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji.
Oczywiście możliwa jest praca "na serwer centralny", jak również układ mieszany - gdzie placówki, pracują na serwery centralne a one dokonują synchronizacji danych pomiędzy sobą. Przyjęty układ zależy od wielu czynników, decydujące zazwyczaj są dwa - dzienna ilość wypożyczeń, (co za tym idzie odwiedzin w placówce) oraz jakość łącz spinających placówki. W tym miejscu mała uwaga, jeżeli występują przerwy w dostępie do internetu, to bez znaczenia jest deklarowana przez dostawcę przepustowość łącza (mało, która biblioteka korzysta z łącz o gwarantowanym minimalnym paśmie).


Licencjonowanie programu:
 • KASIA - wersja ograniczona tylko do katalogowania zbiorów.
 • BIBLIOTEKA SZKOLNA - spersonalizowana wersja systemu pod biblioteki szkolne (MATEUSZ w wersji STANDARD z wyłączonymi elementami dotyczącymi bibliotek publicznych)
 • BIBLIOTEKA KOŚCIELNA - spersonalizowana wersja systemu dla bibliotek kościelnych
 • STANDARD - cena zależna od struktury biblioteki. Możliwa konwersja (przejęcie) danych z: Alepha, Libry, MAKa, Sowy (w przypadku Sowy1 rekordy są konwertowane do Marc21). Istnieje oczywiście możliwość dostosowania konwertera i migracji z innych programów bibliotecznych - np. MOLa, Proliba, Patrona. Pełne wsparcie przy instalacji systemu (również instalacja "pod klucz"), ze szkoleniem personelu, możliwą opieką oraz dozorem w zakresie działań bibliotekarza systemowego.
 • PROFESSIONAL - z rozbudowanymi (jeszcze bardziej) oraz nie występującymi w niższych licencjach (również innych programach) funkcjami. Opieka w zakresie wersji standard lub inne na życzenie.
Dodatkowo (wersja bezpłatna):
 • LT - wersja jednostanowiskowa, w pełni funkcjonalna, bez ograniczeń ilości rekordów, tylko dla bibliotek (pod warunkiem, że biblioteka nie posiada agend, filii, placówek) lub innych organizacji non-profit. Rozpowszechniana wersja programu to 1.18, nie podlega aktualizacjom. Z uwagi na rok powstania (2008) zalecana jest praca w środowisku Windows XP.
Ilość stacji roboczych (komputerów na których jest zainstalowany MATEUSZ) w wersjach płatnych nie podlega ograniczeniom. Zwiększenie ilości komputerów w placówce z np. 1 do 1000 nie wymaga uiszczania ŻADNYCH OPŁAT!
Jedna bardzo znacząca dla części uwaga (niestety pokutuje taki sposób myślenia). Jeżeli wg Państwa wyznacznikiem funkcjonalności, złożoności, wręcz oceną całego systemu jest jego cena, można ustalić dowolnie dużą kwotę, która utwierdzi Państwa w trafności wyboru.

Pytania dotyczące programu jak i jego
pozyskania należy kierować na adres
(kontakt z autorem - Mirosławem Domańskim):
       

W tym miejscu mała uwaga - proszę nie zadawać oczywistych pytań typu:
 • Czy MATEUSZ obsługuje kody kreskowe?
 • Czy możliwe jest wydrukowanie inwentarza?
 • Czy ma możliwość wglądu do zawartości zbioru poprzez strony WWW?
Lecz zadać sobie trud i postarać się znaleźć funkcję, która nie została zaimplementowana!Poniższe dokumentacje dotyczą starszych wersji programu, zamieszczone zostały w celach poglądowych. Każdy użytkownik wersji płatnych otrzymuje aktualną dokumentację. Rozpowszechniana obecnie wersja programu to: 6.4.2

Dokumentacja części udostępniania - MATEUSZ (50M)
(dotyczy wersji programu 1.15.09B, instrukcja z dnia 20.09.2008)
Dokumentacja części katalogującej - KASIA, (24M)
(dotyczy wersji programu 1.15.12D, instrukcja z dnia 10.12.2008)


Z3950.pl - serwis przybliżający tematykę protokółu Z39.50. Znajdziecie tam Państwo, również dane serwerów bibliotek pracujących w Systemie Bibliotecznym MATEUSZZRZUTY PRZYKŁADOWYCH EKRANÓW


KATALOG WSPÓŁPRACUJĄCY Z MONITOREM DOTYKOWYM

POROZUMIENIE O UTWORZENIU GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

      Działając dla dobra użytkowników bibliotek, w celu unowocześnienia oferty bibliotecznej poprzez stosowanie zaawansowanych technologii informatycznych i telekomu- nikacyjnych, popularyzacji alternatywnego wobec kosztownych systemów bibliotecznych taniego oprogramowania dla bibliotek, niżej wymienione biblioteki zawierają porozumienie o utworzeniu Grupy Użytkowników Systemu Bibliotecznego MATEUSZ:

 1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
 2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy,
 3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy,
 4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy. 5. Program wdrożyły (wdrażają):

 6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
 7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej
 8. Wyższa Szkoła Menadźerska w Świeciu
 9. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
 10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
 11. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach
 12. Biblioteka Grudziądzkiej Szkoły Wyższej
 13. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
 14. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
 15. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
 16. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
 17. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku
 18. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie
 19. Instytut Onkologii w Gliwicach
 20. Biblioteka Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu
 21. Stowarzyszenie Pomocy Królikom
 22. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J.Giedroycia
 23. Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
 24. Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku>
 25. Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stanisława Batorego w Warszawie
 26. Polska Fundacja Morska
 27. Biblioteka Zespołu Szkół w Wiśniewie
 28. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw w Siennicy Nadolnej
 29. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach
 30. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie
 31. Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie
 32. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
 33. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
 34. Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy
 35. Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa
  Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum w Poznaniu
 36. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
 37. Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu Ośrodek Medytacyjny w Łodzi
 38. Muzeum Powstania Warszawskiego
 39. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
 40. Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju
 41. Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie
 42. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu
 43. Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini
 44. Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny
 45. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Oddział w Bydgoszczy
 46. Biblioteka Parafialna w Wągrowcu
 47. Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie
 48. Zespół Szkół w Bogusławicach
 49. Zespół Szkolno-przedszkolny w Stoszowicach
 50. Biblioteka Wyższej Szkoły Rehabilitacji
 51. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie
 52. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
 53. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Warszawie
 54. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej im. Hugona Kołłątaja
 55. Zespół Szkół nr 78 IP CZD im. Ewy Szelburg Zarembiny
 56. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu
 57. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
 58. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
 59. Nadleśnictwo Jastrowie
 60. Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
 61. Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie
 62. Biblioteka Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach
 63. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli
 64. Biblioteka Klubu Garnizonowego w Choszcznie
 65. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie
 66. Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie Zdroju
 67. Państwowe Archiwum w Siedlcach
 68. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
 69. Szkoła Podstawowa Nr 271 w Warszawie
 70. Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
 71. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - Biblioteka Publiczna w Kodniu
 72. Zespół Szkół w Tuplicach
 73. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim
 74. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
 75. Państwowe Muzeum Etnograficzne
 76. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim
 77. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
 78. Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy
 79. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu
 80. Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie
 81. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
 82. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim
 83. Biblioteka Publiczna Gminy Nur
 84. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
 85. Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni
 86. Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach
 87. Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu
 88. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie
 89. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach
 90. Biblioteka Publiczna w Łomiankach
 91. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos
 92. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach
 93. Biblioteka Publiczna w Bardzie
 94. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie z siedzibą w Zagwiździu
 95. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie
 96. Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
 97. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
 98. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu
 99. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
 100. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
 101. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu
 102. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
 103. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie
 104. Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
 105. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
 106. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
 107. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
 108. Centrum Badań Kosmicznych PAN
 109. Biblioteka Instytutu Lotnictwa
 110. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
 111. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
 112. Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach
 113. Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
 114. Biblioteka Publiczna w Konstancinie - Jeziornie
 115. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
 116. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
 117. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
 118. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
 119. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu
 120. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie
 121. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
 122. Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
 123. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie
 124. Dom Spotkań z Historią
 125. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu
 126. Duszpasterstwo Akademickie 'Graniczna' Katowice
 127. Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach
 128. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie
 129. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
 130. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie
 131. Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
 132. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie
 133. Miejska Biblioteka Publiczna w Luboniu
 134. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
 135. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
 136. Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej
 137. Biblioteka Publiczna Gminy Halinów
 138. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
 139. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
 140. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne
 141. Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce
 142. Gminna Biblioteka Publiczna Belsk Duży
 143. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach
 144. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
 145. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu
 146. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
 147. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
 148. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
 149. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi
 150. Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy
 151. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce
 152. Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie
 153. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
 154. Uniwersytet Jagielioński - Jagiellońskie Centrum Językowe
 155. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
 156. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
 157. Fundacja Klub Konserwatystów
 158. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
 159. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach
 160. Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach
 161. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku
 162. Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim
 163. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie
 164. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie
 165. Prokuratura Generalna
 166. Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach
 167. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie
 168. I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha
 169. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
 170. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
 171. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej
 172. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie
 173. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
 174. Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa
 175. Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
 176. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bierutów
 177. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku
 178. Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie
 179. Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie
 180. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu
 181. Urząd Dozoru Technicznego
 182. Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu
 183. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce
 184. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu
 185. Biblioteka Muzeum w Stargardzie
 186. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
 187. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu
 188. Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie
 189. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
 190. Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
 191. Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle
 192. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
 193. Biblioteka Polska im W. Stachiewicz w Montrealu
 194. Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem
 195. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
 196. Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
 197. Biblioteka Stowarzyszenia Lambda
 198. Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy z/s w Tarnogórze
 199. Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
 200. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
 201. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie
 202. Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno
 203. Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzelowie
 204. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze
 205. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Hańsku
 206. Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie
 207. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej
 208. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej
 209. Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach
 210. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie
 211. Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie
 212. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie
 213. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
 214. Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie
 215. Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie
 216. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochaczewie z/s w Kątach
 217. Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie
 218. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
 219. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
 220. Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
 221. Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze
 222. Biblioteka Miejska w Cieszynie
 223. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach
 224. Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach
 225. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze
 226. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach
 227. Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu
 228. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń
 229. Warsaw Montessori School
 230. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu
 231. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
 232. Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie
 233. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
 234. Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie
 235. Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo
 236. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej
 237. Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
 238. Biblioteka Publiczna w Łochowie
 239. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waltera Nurzyńskiego w Borowiu
 240. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
 241. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem
 242. Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej
 243. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
 244. Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu
 245. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym
 246. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie
 247. Stowarzyszenie "Wpólnota Polska"
 248. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
 249. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy
 250. Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu
 251. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
 252. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
 253. Biblioteka Publiczna w Skoczowie
 254. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie
 255. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku
 256. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
 257. Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie
 258. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
 259. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie
 260. Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
 261. Design Centrum Kielce
 262. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie (powiat mławski)
 263. Biblioteka Publiczna Gminy Rejowiec Osada
 264. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
 265. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie
 266. Wzgórze Zamkowe w Kielcach
 267. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
 268. Kampania Przeciw Homofobii
 269. Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
 270. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach
 271. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście
 272. Gminna Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze
 273. Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
 274. Biblioteka Maryjna - Dragany
 275. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie
 276. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy
 277. Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach
 278. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
 279. Dom Zakonny Benedyktynów w Biskupowie
 280. Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
 281. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
 282. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
 283. Gimnazjum nr 67 w Poznaniu
 284. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
 285. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
 286. Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej
 287. Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt
 288. Gminna Biblioteka Publiczna w Grudusku
 289. Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie
 290. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
 291. Miejska Biblioteka Publiczna w Markach
 292. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
 293. Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini
 294. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
 295. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie
 296. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
 297. Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie
 298. Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu
 299. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach
 300. Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku
 301. Biblioteka Publiczna Gminy Boguty-Pianki
 302. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej
 303. Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie
 304. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
 305. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu
 306. Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach
 307. Biblioteka Publiczna w Serocku
 308. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle
 309. Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce
 310. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni
 311. Polska Szkoła w Ballyhaunis
 312. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście
 313. Stowarzyszenie Biblioteka Otwarta
 314. Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach
 315. Biblioteka Publiczna w Broku
 316. Kapelania Polska w Sao Paulo, w Brazylii
 317. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
 318. Instytut Pallottiego
 319. Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu
 320. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym
 321. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu
 322. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z/s w Nagoszewie
 323. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku
 324. PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
 325. Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku
 326. Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
 327. Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku
 328. Zespół Szkół w Stupsku
 329. Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach
 330. Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku
 331. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
 332. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
 333. Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach
 334. Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie
 335. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku
 336. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce
 337. Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
 338. Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku
 339. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
 340. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie
 341. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
 342. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach
 343. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
 344. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie
 345. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie
 346. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu
 347. Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicza w Markach
 348. Gminna Biblioteka Publiczna im. E. Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
 349. Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie
 350. Zespół Szkół w Siemiątkowie
 351. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie
 352. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
 353. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
 354. Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim
 355. Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
 356. Biblioteka Nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi
 357. Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicza w Markach
 358. Parafia p.w. Matki Boskiej Królowej Aniołów w Wilkowyjach
 359. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
 360. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
 361. Biblioteka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie
 362. Szkoła Muzyczna w Sochaczewie
 363. Biblioteka Instytutu Psychologii PAN
 364. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
 365. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie
 366. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie
 367. Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie
 368. Gminna Biblioteka Publiczna w Piszczacu
 369. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku
 370. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
 371. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
 372. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
 373. Biblioteka Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie
 374. Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanym
 375. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
 376. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
 377. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie
 378. Biblioteka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie
 379. Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach
 380. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem
 381. Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego
 382. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach
 383. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie
 384. Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
 385. Biblioteka Publiczna w Stęszewie
 386. Polska Szkoła Sobotnia im. Jeremiego Przybory w Welwyn Garden City
 387. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
 388. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
 389. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
 390. Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej
 391. Szkoła Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku
 392. Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie
 393. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie
 394. Szkoła Sióstr Pijarek w Krakowie
 395. Muzeum Warszawy
 396. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
 397. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
 398. Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie
 399. Zespół Szkół w Osiecku
 400. Szkoła Podstawowa im.Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
 401. Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu
 402. Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Nienadówce
 403. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
 404. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w Szydłowcu
 405. Biblioteka Publiczna Gminy Siedlce w Stoku Lackim
 406. Biblioteka Publiczna w Łubnicach
 407. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
 408. Centrum Kultury w Siennicy Różanej
 409. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach
 410. Stowarzyszenie - Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
 411. Szkoła Polska w Manchesterze w Anglii
 412. Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu
 413. Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
 414. Polska Szkoła PROMYK w Castlebar
 415. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
 416. Szkoła Podst. z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
 417. Główna Biblioteka Lekarska
 418. Katedra Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej
 419. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśniku
 420. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
 421. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
 422. Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej
 423. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
 424. Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
 425. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej
 426. Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach
 427. Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie
 428. Centrum Kultury w Błaszkach
 429. Fundacja Trans-Fuzja
 430. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Brochowie
 431. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie
 432. Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie
 433. Miejsko-Gminna Biblioteka Publ. im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu
 434. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
 435. Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie
 436. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju
 437. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
 438. Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego
 439. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Gdańsku
 440. Biblioteka Społeczna Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze
 441. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
 442. Powiatowy Zespoł Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
 443. Biblioteka przy Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
 444. ZSP im. Jana Pawła II w Boruszowicach
 445. Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach
 446. Areszt Śledczy Warszawa Białołęka
 447. Zespół Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati
 448. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
 449. Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance
 450. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ustroniu
 451. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie
 452. Biblioteka Klubu Wojskowego w Kazuniu Nowym
 453. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
 454. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu
 455. Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym
 456. Zakład Karny w Koszalinie
 457. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
 458. Zakład Karny Strzelce Opolskie
 459. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocawskiej
 460. Parafia pw. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu
 461. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce
 462. Miejskie Przedszkole nr 4 w Mińsku Mazowieckim
 463. Mazurski Park Krajobrazowy
 464. Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie Majoracie
 465. Zespół Szkół w Wojciechowie Lubelskim
 466. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce
 467. Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie
 468. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym
 469. Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej
 470. Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami
 471. Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie
 472. Społeczne Gimnazjum "Startowa" w Warszawie
 473. Przedszkole Niepubliczne Trzy Języki nr 248
 474. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie
 475. Nowicjat Zakonu Pijarów w Rzeszowie
 476. Fundacja Elementarz
 477. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
 478. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie
 479. Szkoła Językowa Olton
 480. Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
 481. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Białej k/Radzynia
 482. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
 483. Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury Dworek M.Reja w Nagłowicach
 484. GOK Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej
 485. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
 486. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach
 487. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie
 488. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Oświęcimiu
 489. Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
 490. Zespół Szkół w Chlewie
 491. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym
 492. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
 493. Kościół Zielonoświątkowy Zbór Elim
 494. Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Instytucie Europejskim w Łodzi
 495. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni
 496. Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy
 497. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
 498. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
 499. Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie
 500. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach
 501. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka pod Atlantami
 502. Gminna Biblioteka Publiczna w Troszynie
 503. Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle
 504. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku
 505. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie
 506. Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie
 507. Biblioteka Publiczna w Łosicach
 508. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej
 509. IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi
 510. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kornicy
 511. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu
 512. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie
 513. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
 514. Biblioteka Publiczna w Tłuszczu
 515. Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce
 516. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów
 517. Biblioteka Wiedzy Religijnej
 518. Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych
 519. Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie
 520. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie
 521. Zespół Szkół w Somiance
 522. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
 523. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca
 524. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 77
 525. Szkoła Podstawowa NR 366 im. Jana Pawła II w Warszawie
 526. Szkoła Podstawowa w Dalikowie
 527. Szkoła Podstawowa w Andrzejewie
 528. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Mysłowskiej
 529. Zakład Karny w Żytkowicach
 530. Gminna Biblioteka Publiczna w Łysych
 531. Biblioteka Publiczna w Platerowie
 532. Areszt Śledczy w Radomiu
 533. Gminna Biblioteka Publiczna w Goworowie
 534. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Grójcu
 535. Gminne Centrum Kultury w Kobylanach
 536. Gminna Biblioteka Publiczna w Słupi
 537. Gminna Biblioteka Publiczna w Chynowie
 538. Zakład Karny w Łupkowie
 539. Gminna Biblioteka Publiczna w Wilkołazie
 540. Gminna Biblioteka Publiczna w Płońsku
 541. Szkoła Podstawowa im.Kornela Makuszyńskiego w Jaśkowicach
 542. Szkoła Podstawowa im. Wł Broniewskiego w Krzanowicach
 543. Szkoła Podstawowa w Ostrowie
 544. Szkoła Podstawowa Nr 3 w Myszkowie
 545. Klasztor Karmelitanek Bosych we Wrocławiu
 546. Prowincja Polska Zgromadzenia Sióstr Pielęgniarek 3 Zakonu św. Franciszka
 547. Zgromadzenie Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia, Dom Zakonny w Krakowie

Pytania dotyczące programu jak i jego
pozyskania należy kierować na adres
(kontakt z autorem - Mirosławem Domańskim):
       


Statystyka

 • Odwiedzin: 6602184
 • W tym dzisiaj: 729
 • Obecnie gościmy: 73
 Katalog zbiorów bibliotecznych

Wybrane nowości książkowe

Zakupione do Wypożyczalni nr 113
(ul. Powstańców Śląskich 108)Wybrane nowości multimedialne

Zakupione do Wypożyczalni nr 119
(ul. Gen. T. Pełczyńskiego 28c)
 Używamy i polecamy: