SYSTEM BIBLIOTECZNY MATEUSZSłuży do katalogowania różnych rodzajów materiałów bibliotecznych z zachowaniem standardu MARC21, rejestracji wypożyczeń, prowadzenia i utrzymywania centralnej bazy danych czytelników zarejestrowanych w bibliotece i jej placówkach filialnych, wspomagania innych operacji towarzyszących (np. przeprowadzanie skontrum, obsługa czytelni, prowadzenie kwitariusza itp.).

Do podstawowych cech, możliwości programu należą:
  • Pełna zgodność z formatem MARC21
  • Wprowadzanie i edycja opisów w szablonach dla różnych typów dokumentów. Do wyboru są następujące szablony:

    • książka - poziom 1,
    • książka - poziom 2,
    • książka - poziom 3,
    • książka - poziom 4,
    • książka mówiona,
    • książka mówiona - wyższy poziom,
    • ebook,
    • ebook - wyższy poziom,
    • czasopismo,
    • film,
    • film - wyższy poziom,
    • CD/DVD audio,
    • CD/DVD audio - wyższy poziom,
    • program komputerowy,
    • program komputerowy - wyższy poziom,
    • artykuł, recenzja,
    • praca dyplomowa,
    • sztuka teatralna,
    • kartografia,
    • kartografia - wyższy poziom,
    • teledetekcja,
    • teledetekcja - wyższy poziom,
    • starodruki,
    • starodruki - wyższy poziom,
    • dokumenty normalizacyjne,
    • dokumenty normalizacyjne - wyższy poziom,
    • druk muzyczny,
    • druk muzyczny - wyższy poziom,
    • rękopis muzyczny,
    • rękopis muzyczny - wyższy poziom,
    • dokument dźwiękowy muzyczny,
    • dokument dźwiękowy muzyczny - wyższy poziom,
    • rekord wzorcowy KHW.

  • Obsługa i edycja faktur elektronicznych
  • Wydruk księgi inwentarzowej
  • Zintegrowany z programem moduł skanowania okładek
  • Wprowadzanie spisu treści i informacji o zawartości / treści książki
  • Automatyczne pozyskiwanie opisów z baz zewnętrznych
  • Pozyskiwanie opisów z plików *.mrc w formacie iso
  • Pozyskiwanie opisów poprzez protokół Z39.50 (możliwość pełnej edycji, konfiguracji bazy przeszukiwanych serwerów)
  • Tworzenie baz dla serwerów Z39.50 danej biblioteki
  • Używanie kartotek wzorcowych w tym CKHW NUKAT
  • Tworzenie tymczasowych haseł wzorcowych
  • Stosowanie słowników własnych (pełna kontrola nad ich zawartością i tworzeniem)
  • Scalanie opisów (zaimplementowano specjalne mechanizmy kontrolujące poprawność scalania)
  • Prezentacja pełnych zestawień akcesji, łącznie z strukturą zakupów


Ponadto program umożliwia:
  • Dokładne określanie uprawnień poszczególnych operatorów
  • Kontrolę wydatków w zakładce Budżet
  • Dodawanie dodatkowych haseł wyszukiwawczych związanych z opisem
  • Kontrolę wypełniania podpól
  • Pełne przeszukiwanie centralnej bazy opisów wg zawartości podpól formatu MARC21
  • Tworzenie bibliografii załącznikowej
  • Tworzenie bibliografii regionalnej
  • Wydruk kart katalogowych
  • Import baz lokalnych (np. PB)
  • Kontrolę poprawności faktur/akcesji


Program jest przystosowany do procedur i zasad organizacyjnych stosowanych w sieci bibliotek publicznych (zastosowane rozszerzenia, umożliwiają stosowanie go w innych bibliotekach - koscielnych, szkolnych, pedagogicznych, uczelni wyższych) W swojej pracy opiera się na bazie danych formatu SQL.
W każdej placówce użytkującej program można dowiązać do 100 baz rejestrujących różne rodzaje materiałów bibliotecznych. Przełączanie odbywa się automatycznie bez ingerencji operatora. Dzięki temu, program jest przygotowany na realizację np. zwrotów przez czytelników, pozycji wypożyczonych w innych placówkach.

Realizowane przez program założenia użytkowe umożliwiają:
  • skrócenie czasu poświęcanego na rejestrację i przerejestrowywanie czytelników (czytelnik jest zapisywany tylko w jednej placówce; przerejestrowanie następuje automatycznie z chwilą dokonania pierwszego wypożyczenia w danym roku, niezależnie w każdej placówce biblioteki),
  • znaczne przyśpieszenie procesu katalogowania, kontrolę jego przebiegu na każdym jego etapie,
  • kontrolę stanu konta i historii wypożyczeń czytelnika we wszystkich placówkach biblioteki,
  • automatyczne zablokowanie konta czytelnika przetrzymującego materiały biblioteczne we wszystkich placówkach lub ręczne w przypadku łamania innych punktów regulaminu biblioteki,
  • wykorzystanie jednej legitymacji (karty) bibliotecznej we wszystkich placówkach biblioteki (również z zastosowaniem standardu kart MIFARE),
  • wszelkie operacje dokonywane w programie są rejestrowane i opisywane symbolem zalogowanego w tym czasie operatora (jest to jeden z wymogów stawianych przez GIODO programom przetwarzającym dane osobowe),
  • umieszczenie w rekordach katalogów informacji o dostępności materiałów bibliotecznych (także w katalogach dostępnych na stronie www),
  • zdalną obsługę konta bibliotecznego (sprawdzanie stanu, prologowanie wypożyczonych pozycji, edycja rezerwacji, historia wypożyczeń) poprzez WWW oraz poprzez komendy sterujące SMS,
  • automatyczne powiadamianie czytelnika o możliwości odebrania zarezerwowanej pozycji (smsem, wiadomością na konto email) oraz powiadamianie o zbliżającym się terminie zwrotu pozycji,
  • generowanie i wydruk dziennych, miesięcznych i rocznych zestawień statystycznych zgodnych z obowiązującym wzorem Dziennika Biblioteki Publicznej i wymaganiami Głównego Urzędu Statystycznego,
  • obsługę udostępnianych stanowisk internetowych (do 24 na jedną stację nadzorczą, których może równolegle pracować do dziewięciu w jednej placówce).
W złożonych instalacjach MATEUSZ funkcjonuje, jako system rozproszony. Do jego poprawnej pracy nie jest konieczne utrzymywanie stałej łączności on line z serwerem głównej biblioteki sieci (wyjątkiem jest katalogowanie oraz operacje dokonywane na centralnej bazie opisów np. ich scalanie). Komputery pracujące w placówkach filialnych łączą się z centralnym serwerem poprzez łącza stałe lub modemowe z częstotliwością ustaloną przez administratora systemu. Podczas połączeń przesyłane są do centralnej bazy aktualizacje wpisów dokonanych od poprzedniego połączenia oraz pobierane aktualizacje wprowadzone w tym czasie przez inne placówki sieci. Taka organizacja systemu powoduje, że program może pracować w przypadku awarii połączenia internetowego (a w takiej sytuacji polegnie większość programów pracujących "na centralną bazę"), zaś jedynym skutkiem takiej awarii będzie czasowa niedostępność aktualizacji.
Oczywiście możliwa jest praca "na serwer centralny", jak również układ mieszany - gdzie placówki, pracują na serwery centralne a one dokonują synchronizacji danych pomiędzy sobą. Przyjęty układ zależy od wielu czynników, decydujące zazwyczaj są dwa - dzienna ilość wypożyczeń, (co za tym idzie odwiedzin w placówce) oraz jakość łącz spinających placówki. W tym miejscu mała uwaga, jeżeli występują przerwy w dostępie do internetu, to bez znaczenia jest deklarowana przez dostawcę przepustowość łącza (mało, która biblioteka korzysta z łącz o gwarantowanym minimalnym paśmie).


Licencjonowanie programu:
  • KASIA - wersja ograniczona tylko do katalogowania zbiorów.
  • BIBLIOTEKA SZKOLNA - spersonalizowana wersja systemu pod biblioteki szkolne (MATEUSZ w wersji STANDARD z wyłączonymi elementami dotyczącymi bibliotek publicznych)
  • BIBLIOTEKA KOŚCIELNA - spersonalizowana wersja systemu dla bibliotek kościelnych
  • STANDARD - cena zależna od struktury biblioteki. Możliwa konwersja (przejęcie) danych z: Alepha, Libry, MAKa, Sowy (w przypadku Sowy1 rekordy są konwertowane do Marc21). Istnieje oczywiście możliwość dostosowania konwertera i migracji z innych programów bibliotecznych - np. MOLa, Proliba, Patrona. Pełne wsparcie przy instalacji systemu (również instalacja "pod klucz"), ze szkoleniem personelu, możliwą opieką oraz dozorem w zakresie działań bibliotekarza systemowego.
  • PROFESSIONAL - z rozbudowanymi (jeszcze bardziej) oraz nie występującymi w niższych licencjach (również innych programach) funkcjami. Opieka w zakresie wersji standard lub inne na życzenie.
Dodatkowo (wersja bezpłatna):
  • LT - wersja jednostanowiskowa, w pełni funkcjonalna, bez ograniczeń ilości rekordów, tylko dla bibliotek (pod warunkiem, że biblioteka nie posiada agend, filii, placówek) lub innych organizacji non-profit. Rozpowszechniana wersja programu to 1.18, nie podlega aktualizacjom. Z uwagi na rok powstania (2008) zalecana jest praca w środowisku Windows XP.
Ilość stacji roboczych (komputerów na których jest zainstalowany MATEUSZ) w wersjach płatnych nie podlega ograniczeniom. Zwiększenie ilości komputerów w placówce z np. 1 do 1000 nie wymaga uiszczania ŻADNYCH OPŁAT!
Jedna bardzo znacząca dla części uwaga (niestety pokutuje taki sposób myślenia). Jeżeli wg Państwa wyznacznikiem funkcjonalności, złożoności, wręcz oceną całego systemu jest jego cena, można ustalić dowolnie dużą kwotę, która utwierdzi Państwa w trafności wyboru.

Pytania dotyczące programu jak i jego
pozyskania należy kierować na adres
(kontakt z autorem - Mirosławem Domańskim):
       

W tym miejscu mała uwaga - proszę nie zadawać oczywistych pytań typu:
  • Czy MATEUSZ obsługuje kody kreskowe?
  • Czy możliwe jest wydrukowanie inwentarza?
  • Czy ma możliwość wglądu do zawartości zbioru poprzez strony WWW?
Lecz zadać sobie trud i postarać się znaleźć funkcję, która nie została zaimplementowana!Poniższe dokumentacje dotyczą starszych wersji programu, zamieszczone zostały w celach poglądowych. Każdy użytkownik wersji płatnych otrzymuje aktualną dokumentację. Rozpowszechniana obecnie wersja programu to: 6.4.2

Dokumentacja części udostępniania - MATEUSZ (50M)
(dotyczy wersji programu 1.15.09B, instrukcja z dnia 20.09.2008)
Dokumentacja części katalogującej - KASIA, (24M)
(dotyczy wersji programu 1.15.12D, instrukcja z dnia 10.12.2008)


Z3950.pl - serwis przybliżający tematykę protokółu Z39.50. Znajdziecie tam Państwo, również dane serwerów bibliotek pracujących w Systemie Bibliotecznym MATEUSZZRZUTY PRZYKŁADOWYCH EKRANÓW


KATALOG WSPÓŁPRACUJĄCY Z MONITOREM DOTYKOWYM

POROZUMIENIE O UTWORZENIU GRUPY UŻYTKOWNIKÓW

      Działając dla dobra użytkowników bibliotek, w celu unowocześnienia oferty bibliotecznej poprzez stosowanie zaawansowanych technologii informatycznych i telekomu- nikacyjnych, popularyzacji alternatywnego wobec kosztownych systemów bibliotecznych taniego oprogramowania dla bibliotek, niżej wymienione biblioteki zawierają porozumienie o utworzeniu Grupy Użytkowników Systemu Bibliotecznego MATEUSZ:

  1. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy,
  2. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Białołęka m. st. Warszawy,
  3. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wesoła m. st. Warszawy,
  4. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Wilanów m. st. Warszawy.  5. Program wdrożyły (wdrażają):

  6. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Rembertów m. st. Warszawy
  7. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Pawła II w Rawie Mazowieckiej
  8. Wyższa Szkoła Menadźerska w Świeciu
  9. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Grójcu
  10. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Rawie Mazowieckiej
  11. Gminna Biblioteka Publiczna w Kluszkowcach
  12. Biblioteka Grudziądzkiej Szkoły Wyższej
  13. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Żoliborz m. st. Warszawy
  14. Miejska Biblioteka Publiczna w Hrubieszowie
  15. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Mokotów m. st. Warszawy
  16. Miejska Biblioteka Publiczna w Kielcach
  17. Miejska Biblioteka Publiczna w Otwocku
  18. Małopolskie Regionalne Centrum Informacji Europejskiej w Krakowie
  19. Instytut Onkologii w Gliwicach
  20. Biblioteka Parafii Świętej Rodziny na Zaciszu
  21. Stowarzyszenie Pomocy Królikom
  22. Wyższa Szkoła Komunikowania i Mediów Społecznych im. J.Giedroycia
  23. Gminna Biblioteka Publiczna w Dalikowie
  24. Gimnazjum Nr 1 im. Królowej Jadwigi w Lubsku>
  25. Szkoła Podstawowa nr 73 im. Króla Stanisława Batorego w Warszawie
  26. Polska Fundacja Morska
  27. Biblioteka Zespołu Szkół w Wiśniewie
  28. Biblioteka Publiczna Gminy Krasnystaw w Siennicy Nadolnej
  29. Miejska i Gminna Biblioteka Publiczna w Głubczycach
  30. Gminna Biblioteka Publiczna w Czosnowie
  31. Gminna Biblioteka Publiczna w Niedźwiadzie
  32. Centrum Kształcenia Ustawicznego w Bytomiu
  33. Gminna Biblioteka Publiczna w Świekatowie
  34. Gminna Biblioteka Publiczna w Stopnicy
  35. Dwujęzyczna Polsko-Angielska Prywatna Szkoła Podstawowa
    Polsko-Angielskie Prywatne Gimnazjum w Poznaniu
  36. Główna Biblioteka Lekarska w Warszawie
  37. Buddyjski Związek Diamentowej Drogi Linii Karma Kagyu Ośrodek Medytacyjny w Łodzi
  38. Muzeum Powstania Warszawskiego
  39. Stowarzyszenie Autorów ZAiKS
  40. Miejska Biblioteka Publiczna w Kudowie-Zdroju
  41. Wiejski Ośrodek Kultury w Łochowie
  42. Gminna Biblioteka Publiczna w Jasieńcu
  43. Czytelnia Miejskiej Biblioteki Publicznej w Trzebini
  44. Fundacja Ewangeliczny Instytut Biblijny
  45. Akademia Humanistyczno - Ekonomiczna w Łodzi, Oddział w Bydgoszczy
  46. Biblioteka Parafialna w Wągrowcu
  47. Gminna Biblioteka Publiczna w Piekoszowie
  48. Zespół Szkół w Bogusławicach
  49. Zespół Szkolno-przedszkolny w Stoszowicach
  50. Biblioteka Wyższej Szkoły Rehabilitacji
  51. Gminna Biblioteka Publiczna w Mniowie
  52. Gminna Biblioteka Publiczna w Reńskiej Wsi
  53. Społeczna Szkoła Podstawowa nr 13 w Warszawie
  54. Miejska Biblioteka Publiczna w Dąbrowie Górniczej im. Hugona Kołłątaja
  55. Zespół Szkół nr 78 IP CZD im. Ewy Szelburg Zarembiny
  56. Gminna Biblioteka Publiczna w Tarnowcu
  57. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Targówek m. st. Warszawy
  58. Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka
  59. Nadleśnictwo Jastrowie
  60. Katedra Entomologii Leśnej, Wydział Leśny, Uniwersytet Rolniczy im. H. Kołłątaja w Krakowie
  61. Gimnazjum Publiczne im. Komisji Edukacji Narodowej w Lututowie
  62. Biblioteka Zboru Kościoła Zielonoświątkowego w Tarnowskich Górach
  63. Gminna Biblioteka Publiczna w Żabiej Woli
  64. Biblioteka Klubu Garnizonowego w Choszcznie
  65. Gminna Biblioteka Publiczna w Błędowie
  66. Biblioteka Publiczna im. Juliana Tuwima w Połczynie Zdroju
  67. Państwowe Archiwum w Siedlcach
  68. Miejska Biblioteka Publiczna w Bychawie
  69. Szkoła Podstawowa Nr 271 w Warszawie
  70. Biblioteka Publiczna Gminy Grodzisk Mazowiecki
  71. Gminne Centrum Kultury, Sportu i Turystyki - Biblioteka Publiczna w Kodniu
  72. Zespół Szkół w Tuplicach
  73. Miejska Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim
  74. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Ożarów Mazowiecki
  75. Państwowe Muzeum Etnograficzne
  76. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kamieniu Krajeńskim
  77. Gminna Biblioteka Publiczna w Kołbieli
  78. Gminna Biblioteka Publiczna w Międzyrzecu Podlaskim z/s w Jelnicy
  79. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Annopolu
  80. Gminna Biblioteka Publiczna w Gościeradowie
  81. Gminna Biblioteka Publiczna w Zakrzówku
  82. Gminna Biblioteka Publiczna w Janowie Podlaskim
  83. Biblioteka Publiczna Gminy Nur
  84. Gminna Biblioteka Publiczna w Cegłowie
  85. Kolegium Księży Jezuitów w Gdyni
  86. Gminna Biblioteka Publiczna w Mrozach
  87. Rzymskokatolicka Parafia NMP Królowej Polski w Pogórzu
  88. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaktorowie
  89. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyszkach
  90. Biblioteka Publiczna w Łomiankach
  91. Biblioteka Publiczna Gminy Kampinos
  92. Gminna Biblioteka Publiczna w Starych Babicach
  93. Biblioteka Publiczna w Bardzie
  94. Gminna Biblioteka Publiczna w Murowie z siedzibą w Zagwiździu
  95. Gminny Ośrodek Kultury w Celestynowie
  96. Wiejski Dom Kultury w Niemienicach
  97. Wojskowe Centrum Edukacji Obywatelskiej
  98. Oddziałowe Biuro Edukacji Publicznej IPN we Wrocławiu
  99. Gminna Biblioteka Publiczna w Przyłęku
  100. Biblioteka Publiczna w Kałuszynie
  101. Biblioteka Wyższej Szkoły Humanistyczno-Ekonomicznej w Sieradzu
  102. Gminna Biblioteka Publiczna w Baranowie
  103. Gminna Biblioteka Publiczna we Wróblewie
  104. Gminna Biblioteka Publiczna im. Bronisława Pietraka w Garbowie
  105. XXIV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Pawła II w Krakowie
  106. Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych
  107. Gminna Biblioteka Publiczna w Goszczynie
  108. Centrum Badań Kosmicznych PAN
  109. Biblioteka Instytutu Lotnictwa
  110. Miejska Biblioteka Publiczna w Józefowie
  111. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Karczewie
  112. Miejska Biblioteka Publiczna w Ząbkach
  113. Gminna Biblioteka Publiczna w Izabelinie
  114. Biblioteka Publiczna w Konstancinie - Jeziornie
  115. Biblioteka Publiczna Gminy Wiązowna
  116. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Bełżycach
  117. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębem Wielkim
  118. Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego
  119. Miejska Biblioteka Publiczna w Sieradzu
  120. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Żelechowie
  121. Miejska Biblioteka Publiczna w Milanówku
  122. Biblioteka Publiczna Gminy Leszno
  123. Gminna Biblioteka Publiczna w Górznie
  124. Dom Spotkań z Historią
  125. Gminna Biblioteka Publiczna w Latowiczu
  126. Duszpasterstwo Akademickie 'Graniczna' Katowice
  127. Biblioteka Publiczna Gminy Mińsk Mazowiecki z/s w Stojadłach
  128. Szkoła Podstawowa im. Aleksandra Fredry w Wicinie
  129. Gminna Biblioteka Publiczna w Jakubowie
  130. Miejska Biblioteka Publiczna w Szklarskiej Porębie
  131. Europejska Wyższa Szkoła Informatyczno-Ekonomiczna w Warszawie
  132. Gminna Biblioteka Publiczna w Stanisławowie
  133. Miejska Biblioteka Publiczna w Luboniu
  134. Miejska Biblioteka Publiczna w Piekarach Śląskich
  135. Gminna Biblioteka Publiczna w Wiskitkach
  136. Gminna Biblioteka Publiczna w Tucznej
  137. Biblioteka Publiczna Gminy Halinów
  138. Gminna Biblioteka Publiczna w Jaworzu
  139. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Radzymin
  140. Biblioteka Publiczna Gminy Zaręby Kościelne
  141. Gminna Biblioteka Publiczna w Sosnówce
  142. Gminna Biblioteka Publiczna Belsk Duży
  143. Zespół Szkół Ogólnokształcących w Rytwianach
  144. Gminny Ośrodek Kultury w Urzędowie
  145. Gminna Biblioteka Publiczna w Unisławiu
  146. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
  147. Miejska Biblioteka Publiczna w Sochaczewie
  148. Gminna Biblioteka Publiczna w Dobrem
  149. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Białobrzegi
  150. Miejsko-Gminna Samorządowa Biblioteka Publiczna w Mogielnicy
  151. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Warce
  152. Gminna Biblioteka Publiczna w Klwowie
  153. Miejska Biblioteka Publiczna w Płońsku
  154. Uniwersytet Jagielioński - Jagiellońskie Centrum Językowe
  155. Muzeum Historyczne Miasta Tarnobrzega
  156. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Pilczynie
  157. Fundacja Klub Konserwatystów
  158. Zespół Szkół Społecznych w Wołowie
  159. Gminna Biblioteka Publiczna w Jeziorzanach
  160. Gminna Biblioteka Publiczna w Maciejowicach
  161. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Kocku
  162. Samorządowa Biblioteka Publiczna w Ostrowie Lubelskim
  163. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubartowie
  164. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastkowie
  165. Prokuratura Generalna
  166. Gminna Biblioteka Publiczna w Sernikach
  167. Gminna Biblioteka Publiczna w Gąsawie
  168. I Gdańskie Liceum Katolickie im. św. Wojciecha
  169. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Piaseczno
  170. Ełckie Stowarzyszenie Ekologiczne
  171. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Rębkowskiej
  172. Miejska Biblioteka Publiczna w Lubartowie
  173. Miejska Biblioteka Publiczna we Włodawie
  174. Biblioteka Publiczna Gminy Włodawa
  175. Szkoła Podstawowa nr 2 we Włocławku
  176. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Bierutów
  177. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrówku
  178. Gminna Biblioteka Publiczna w Naruszewie
  179. Gminna Biblioteka Publiczna w Grębkowie
  180. Gminna Biblioteka Publiczna w Jastrzębiu
  181. Urząd Dozoru Technicznego
  182. Gminna Biblioteka Publiczna w Stromcu
  183. Gminna Biblioteka Publiczna w Kamionce
  184. Miejska Biblioteka Publiczna w Strumieniu
  185. Biblioteka Muzeum w Stargardzie
  186. Gminna Biblioteka Publiczna w Zebrzydowicach
  187. Miejska Biblioteka Publiczna w Ustroniu
  188. Gminna Biblioteka Publiczna w Makowie
  189. Miejska Biblioteka Publiczna w Kraśniku
  190. Gimnazjum nr 16 im. Marii Konopnickiej w Sosnowcu
  191. Gminna Biblioteka Publiczna w Kadzidle
  192. Katolickie Stowarzyszenie Civitas Christiana
  193. Biblioteka Polska im W. Stachiewicz w Montrealu
  194. Gminna Biblioteka Publiczna w Wysokiem
  195. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie
  196. Regionalny Ośrodek Kultury i Sportu w Krzczonowie
  197. Biblioteka Stowarzyszenia Lambda
  198. Gminna Biblioteka Publiczna w Izbicy z/s w Tarnogórze
  199. Gminna Biblioteka Publiczna w Szastarce
  200. Gminna Biblioteka Publiczna w Firleju
  201. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieniawie
  202. Gminna Biblioteka Publiczna w Hucie Gruszczyno
  203. Biblioteka Zespołu Szkół w Dobrzelowie
  204. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedzianej Górze
  205. Gminny Ośrodek Kultury, Biblioteka w Hańsku
  206. Gminna Biblioteka Publiczna w Rusinowie
  207. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowej Suchej
  208. Gminna Biblioteka Publiczna w Brennej
  209. Biblioteka Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Parzymiechach
  210. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobolewie
  211. Gminna Biblioteka Publiczna w Drelowie
  212. Miejska Biblioteka Publiczna w Łaskarzewie
  213. Biblioteka Publiczna w Dzielnicy Bielany m.st. Warszawy
  214. Gminna Biblioteka Publiczna w Abramowie
  215. Gminna Biblioteka Publiczna w Michowie
  216. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochaczewie z/s w Kątach
  217. Gminna Biblioteka Publiczna w Uścimowie
  218. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Lubartowie
  219. Gminna Biblioteka Publiczna w Urszulinie
  220. Biblioteka Publiczna Gminy Zakrzew
  221. Gminna Biblioteka Publiczna w Wildze
  222. Biblioteka Miejska w Cieszynie
  223. Gminna Biblioteka Publiczna w Kowiesach
  224. Gminna Biblioteka Publiczna w Załuskach
  225. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Przysusze
  226. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkowicach
  227. Gminna Biblioteka Publiczna w Jońcu
  228. Śląski Ogród Botaniczny - Związek Stowarzyszeń
  229. Warsaw Montessori School
  230. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Szydłowcu
  231. Narodowy Instytut Muzealnictwa i Ochrony Zbiorów
  232. Biblioteka Publiczna Gminy Szulborze Wielkie
  233. Gminna Biblioteka Publiczna w Siennicy
  234. Gminna Biblioteka Publiczna w Potworowie
  235. Biblioteka Publiczna Gminy Andrzejewo
  236. Gminna Biblioteka Publiczna w Woli Uhruskiej
  237. Gminna Biblioteka Publiczna w Łomazach
  238. Biblioteka Publiczna w Łochowie
  239. Gminna Biblioteka Publiczna im. Waltera Nurzyńskiego w Borowiu
  240. Wyższa Szkoła Informatyki Stosowanej i Zarządzania
  241. Gminna Biblioteka Publiczna w Sadownem
  242. Gminna Biblioteka Publiczna w Istebnej
  243. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jana Śniegonia w Wiśle
  244. Gminna Biblioteka Publiczna w Hażlachu
  245. Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym
  246. Gminna Biblioteka Publiczna w Miedznie
  247. Stowarzyszenie "Wpólnota Polska"
  248. Miejska Biblioteka Publiczna w Ciechanowie
  249. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Błotnicy
  250. Gminna Biblioteka Publiczna w Chybiu
  251. Gminna Biblioteka Publiczna w Dębowcu
  252. Gminna Biblioteka Publiczna w Goleszowie
  253. Biblioteka Publiczna w Skoczowie
  254. Gminny Ośrodek Kultury Sportu i Rekreacji w Jeżowie
  255. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Glinojecku
  256. Gminna Biblioteka Publiczna w Miastkowie Kościelnym
  257. Gminna Biblioteka Publiczna w Hannie
  258. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Staszowie
  259. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. C. Norwida w Wyszkowie
  260. Biblioteka Publiczna Gminy Konopnica
  261. Design Centrum Kielce
  262. Gminna Biblioteka Publiczna w Radzanowie (powiat mławski)
  263. Biblioteka Publiczna Gminy Rejowiec Osada
  264. Gminna Biblioteka Publiczna im. ks. Jana Twardowskiego w Jabłonnie
  265. Gminna Biblioteka Publiczna w Borzechowie
  266. Wzgórze Zamkowe w Kielcach
  267. Gminny Ośrodek Kultury w Wojciechowie
  268. Kampania Przeciw Homofobii
  269. Liceum Plastyczne w Nowym Wiśniczu
  270. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Wyśmierzycach
  271. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Śródmieście
  272. Gminna Biblioteka Publiczna w Skierniewicach z/s w Dębowej Górze
  273. Gminna Biblioteka Publiczna w Korytnicy
  274. Biblioteka Maryjna - Dragany
  275. Gminna Biblioteka Publiczna w Strzegowie
  276. Gminna Biblioteka Publiczna w Rozprzy
  277. Miejska Biblioteka Publiczna w Piaskach
  278. Wyższa Szkoła Edukacji Integracyjnej i Interkulturowej w Poznaniu
  279. Dom Zakonny Benedyktynów w Biskupowie
  280. Gminny Ośrodek Kultury w Trawnikach
  281. Biblioteka Publiczna Gminy Pomiechówek
  282. Dom Pomocy Społecznej w Olsztynie
  283. Gimnazjum nr 67 w Poznaniu
  284. Centrum Promocji i Rozwoju Inicjatyw Obywatelskich OPUS
  285. Gminna Biblioteka Publiczna w Sarnakach
  286. Gminna Biblioteka Publiczna w Opinogórze Górnej
  287. Biblioteka Publiczna Gminy Nieporęt
  288. Gminna Biblioteka Publiczna w Grudusku
  289. Gminna Biblioteka Publiczna w Regiminie
  290. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Nowym Dworze Mazowieckim
  291. Miejska Biblioteka Publiczna w Markach
  292. Zgromadzenie Sióstr Benedyktynek Samarytanek Krzyża Chrystusowego
  293. Gminna Biblioteka Publiczna w Małkini
  294. Gminna Biblioteka Publiczna w Pawłowiczkach
  295. Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbnie
  296. Miejska i Powiatowa Biblioteka Publiczna w Kutnie
  297. Gminna Biblioteka Publiczna w Gołyminie
  298. Gminna Biblioteka Publiczna w Chotumiu
  299. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobieniach-Jeziorach
  300. Gminna Biblioteka Publiczna w Sońsku
  301. Biblioteka Publiczna Gminy Boguty-Pianki
  302. Gminna Biblioteka Publiczna w Wieczfni Kościelnej
  303. Gminna Biblioteka Publiczna w Brochowie
  304. Wyższa Szkoła Edukacja w Sporcie
  305. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Lubotyniu
  306. Gminna Biblioteka Publiczna w Gomunicach
  307. Biblioteka Publiczna w Serocku
  308. Niepubliczna Integracyjna Szkoła Podstawowa w Mysiadle
  309. Miejska Biblioteka Publiczna w Zielonce
  310. Gminna Biblioteka Publiczna w Czarni
  311. Polska Szkoła w Ballyhaunis
  312. Gminna Biblioteka Publiczna w Nowym Mieście
  313. Stowarzyszenie Biblioteka Otwarta
  314. Gminna Biblioteka Publiczna im. Kajetana Kraszewskiego w Wisznicach
  315. Biblioteka Publiczna w Broku
  316. Kapelania Polska w Sao Paulo, w Brazylii
  317. Gminna Biblioteka Publiczna w Odrzywole
  318. Instytut Pallottiego
  319. Gminna Biblioteka Publiczna w Rossoszu
  320. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipowcu Kościelnym
  321. Gminna Biblioteka Publiczna w Ojrzeniu
  322. Gminna Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej z/s w Nagoszewie
  323. Miejska Biblioteka Publiczna w Sulejówku
  324. PEDAGOGIUM Wyższa Szkoła Nauk Społecznych w Warszawie
  325. Gminna Biblioteka Publiczna w Szreńsku
  326. Gminna Biblioteka Publiczna w Trojanowie
  327. Gminna Biblioteka Publiczna w Stupsku
  328. Zespół Szkół w Stupsku
  329. Gminna Biblioteka Publiczna w Pniewach
  330. Gminna Biblioteka Publiczna w Orońsku
  331. Państwowa Szkoła Muzyczna I stopnia w Płońsku
  332. Regionalna Dyrekcja Lasów Państwowych we Wrocławiu
  333. Gminna Biblioteka Publiczna w Uchaniach
  334. Gminna Biblioteka Publiczna w Parysowie
  335. Miejska Biblioteka Publiczna im. Jarosława Iwaszkiewicza w Lęborku
  336. Gminna Biblioteka Publiczna w Lipce
  337. Biblioteka Publiczna Gminy Nadarzyn
  338. Gminna Biblioteka Publiczna w Osiecku
  339. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Otwocku
  340. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzgowie
  341. Miejsko - Gminna Biblioteka Publiczna w Skaryszewie
  342. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Białobrzegach
  343. Gminny Ośrodek Kultury w Mirczu
  344. Miejska Biblioteka Publiczna w Piastowie
  345. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Pilawie
  346. Miejska Biblioteka Publiczna w Terespolu
  347. Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicza w Markach
  348. Gminna Biblioteka Publiczna im. E. Kołaczkowskiej w Strzyżewicach
  349. Gminna Biblioteka Publiczna w Gielniowie
  350. Zespół Szkół w Siemiątkowie
  351. Gminna Biblioteka Publiczna w Młodzieszynie
  352. Muzeum Górnośląski Park Etnograficzny w Chorzowie
  353. Muzeum Józefa Piłsudskiego w Sulejówku
  354. Ochotnicza Straż Pożarna Stołpno w Międzyrzecu Podlaskim
  355. Gimnazjum im. Bohaterów Bitwy nad Bzurą w Wyszogrodzie
  356. Biblioteka Nowicjatu Zakonu Braci Mniejszych Prowincji św. Jadwigi
  357. Katolickie Gimnazjum im bł. Bronisława Markiewicza w Markach
  358. Parafia p.w. Matki Boskiej Królowej Aniołów w Wilkowyjach
  359. Centrum Kultury i Sztuki w Koninie
  360. Parafia Najświętszego Serca Pana Jezusa w Niedobczycach
  361. Biblioteka w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Chróścinie
  362. Szkoła Muzyczna w Sochaczewie
  363. Biblioteka Instytutu Psychologii PAN
  364. Gminna Biblioteka Publiczna w Rzekuniu
  365. Szpital Specjalistyczny im. Józefa Babińskiego w Krakowie
  366. Gminna Biblioteka Publiczna w Mirowie
  367. Gminna Biblioteka Publiczna w Rokitnie
  368. Gminna Biblioteka Publiczna w Piszczacu
  369. Miejsko-Powiatowa Biblioteka Publiczna w Świdniku
  370. Gminny Ośrodek Kultury w Białej Podlaskiej
  371. Gminna Biblioteka Publiczna w Lelisie
  372. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Nasielsku
  373. Biblioteka Parafii pw. Narodzenia NMP w Wąsewie
  374. Zespół Szkół Plastycznych w Zakopanym
  375. Gminna Biblioteka Publiczna w Baboszewie
  376. Gminna Biblioteka Publiczna w Jabłoniu
  377. Gminna Biblioteka Publiczna w Iłowie
  378. Biblioteka Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Skoczowie
  379. Gminna Biblioteka Publiczna w Moniatyczach
  380. Gminna Biblioteka Publiczna w Poświętnem
  381. Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego
  382. Gminna Biblioteka Publiczna w Wyrykach
  383. Gminna Biblioteka Publiczna w Starym Brusie
  384. Biblioteka Zgromadzenia Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
  385. Biblioteka Publiczna w Stęszewie
  386. Polska Szkoła Sobotnia im. Jeremiego Przybory w Welwyn Garden City
  387. Powiatowa Instytucja Kultury w Legionowie
  388. Miejska Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
  389. Śląskie Centrum Dziedzictwa Kulturowego w Katowicach
  390. Gminna Biblioteka Publiczna w Komarówce Podlaskiej
  391. Szkoła Sióstr Misjonarek Św. Rodziny im. Bł. B. Lament w Białymstoku
  392. Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie
  393. Szkoła Podstawowa nr 3 w Jaworznie
  394. Szkoła Sióstr Pijarek w Krakowie
  395. Muzeum Warszawy
  396. Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo SA
  397. Biblioteka Główna Województwa Mazowieckiego
  398. Gminna Biblioteka Publiczna w Promnie
  399. Zespół Szkół w Osiecku
  400. Szkoła Podstawowa im.Obrońców Westerplatte w Koźmicach Wielkich
  401. Gminna Biblioteka Publiczna w Zalesiu
  402. Biblioteka szkolna przy Zespole Szkół Nr 2 w Nienadówce
  403. Parafia Najświętszego Serca Jezusowego w Radomiu
  404. Regionalne Centrum Biblioteczno-Multimedialne w Szydłowcu
  405. Biblioteka Publiczna Gminy Siedlce w Stoku Lackim
  406. Biblioteka Publiczna w Łubnicach
  407. Gminna Biblioteka Publiczna w Sochocinie
  408. Centrum Kultury w Siennicy Różanej
  409. Gminna Biblioteka Publiczna w Olszewie-Borkach
  410. Stowarzyszenie - Festiwal Kultury Żydowskiej w Krakowie
  411. Szkoła Polska w Manchesterze w Anglii
  412. Gminna Biblioteka Publiczna w Kotuniu
  413. Gminna Biblioteka Publiczna w Zabrodziu
  414. Polska Szkoła PROMYK w Castlebar
  415. Biblioteka Publiczna Gminy Prażmów
  416. Szkoła Podst. z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Bohaterów Warszawy
  417. Główna Biblioteka Lekarska
  418. Katedra Materiałoznawstwa Politechniki Rzeszowskiej
  419. Gminna Biblioteka Publiczna w Rząśniku
  420. Gminna Biblioteka Publiczna w Brańszczyku
  421. Gminna Biblioteka Publiczna w Borkach
  422. Gminna Biblioteka Publiczna w Lgocie Wielkiej
  423. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku
  424. Areszt Śledczy w Warszawie-Służewcu
  425. Szkoła Podstawowa nr 1 w Łomiankach im. Marii Kownackiej
  426. Gimnazjum nr 4 w Mysłowicach
  427. Gminna Biblioteka Publiczna w Kazanowie
  428. Centrum Kultury w Błaszkach
  429. Fundacja Trans-Fuzja
  430. Szkoła Podstawowa im. F. Chopina w Brochowie
  431. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Parczewie
  432. Gminna Biblioteka Publiczna w Policznie
  433. Miejsko-Gminna Biblioteka Publ. im. ks. Wł. Skierkowskiego w Myszyńcu
  434. Miejska Biblioteka Publiczna Łódź-Bałuty im. Stanisława Czernika
  435. Gminna Biblioteka Publiczna w Tczowie
  436. Miejska Biblioteka Publiczna im. T. Boya Żeleńskiego w Szczawnie-Zdroju
  437. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna im. Jana Kochanowskiego w Zwoleniu
  438. Biblioteka Kampinoskiego Parku Narodowego
  439. Robotnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa Budowlani w Gdańsku
  440. Biblioteka Społeczna Stowarzyszenia Przyjazne Pomorze
  441. Stowarzyszenie Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie
  442. Powiatowy Zespoł Szkół i Placówek Specjalnych w Legionowie
  443. Biblioteka przy Zakładzie Poprawczym w Tarnowie
  444. ZSP im. Jana Pawła II w Boruszowicach
  445. Gminna Biblioteka Publiczna w Radoszycach
  446. Areszt Śledczy Warszawa Białołęka
  447. Zespół Szkół Katolickich im. bł. P.J. Frassati
  448. Zakład Karny w Uhercach Mineralnych
  449. Gminna Biblioteka Publiczna w Somiance
  450. Szkoła Podstawowa Nr 5 w Ustroniu
  451. Prywatna Szkoła Podstawowa ICO w Wołominie
  452. Biblioteka Klubu Wojskowego w Kazuniu Nowym
  453. Gminna Biblioteka Publiczna w Szydłowie
  454. Gminna Biblioteka Publiczna w Lubomierzu
  455. Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu z/s w Borkowie Kościelnym
  456. Zakład Karny w Koszalinie
  457. Muzeum Początków Państwa Polskiego w Gnieźnie
  458. Zakład Karny Strzelce Opolskie
  459. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy Caritas Archidiecezji Wrocawskiej
  460. Parafia pw. Józefa Robotnika w Katowicach-Józefowcu
  461. Miejska Biblioteka Publiczna w Kobyłce
  462. Miejskie Przedszkole nr 4 w Mińsku Mazowieckim
  463. Mazurski Park Krajobrazowy
  464. Gminna Biblioteka Publiczna w Ulanie Majoracie
  465. Zespół Szkół w Wojciechowie Lubelskim
  466. Gminna Biblioteka Publiczna w Dąbrówce
  467. Powiatowa Biblioteka Publiczna - Centrum Kultury w Parczewie
  468. Gminna Biblioteka Publiczna w Trzydniku Dużym
  469. Gminna Biblioteka Publiczna w Leśnej Podlaskiej
  470. Uniwersytet Warszawski, Ośrodek Badań nad Migracjami
  471. Gminna Biblioteka Publiczna w Liwie
  472. Społeczne Gimnazjum "Startowa" w Warszawie
  473. Przedszkole Niepubliczne Trzy Języki nr 248
  474. Gminna Biblioteka Publiczna w Łukowie
  475. Nowicjat Zakonu Pijarów w Rzeszowie
  476. Fundacja Elementarz
  477. Centrum Rozwoju Inicjatyw Społecznych CRIS z Rybnika
  478. Szkoła Podstawowa im. Władysława Jagiełły w Śladowie
  479. Szkoła Językowa Olton
  480. Towarzystwo Edukacyjne Lokomotywa
  481. Gminna Biblioteka Publiczna z/s w Białej k/Radzynia
  482. Gminny Ośrodek Kultury w Chlewiskach
  483. Samorządowe Centrum Bibliotek i Kultury Dworek M.Reja w Nagłowicach
  484. GOK Biblioteka Publiczna we Wręczycy Wielkiej
  485. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy im. Witolda Gombrowicza w Ożarowie
  486. Publiczna Szkoła Podstawowa nr 1 im. KEN w Białobrzegach
  487. Szkoła Podstawowa im. Władysława Stanisława Reymonta w Stróżewie
  488. Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 5 w Oświęcimiu
  489. Publiczne Gimnazjum w Kadzidle
  490. Zespół Szkół w Chlewie
  491. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Kazuniu Nowym
  492. Zgromadzenie Sióstr Wspomożycielek Dusz Czyśćcowych
  493. Kościół Zielonoświątkowy Zbór Elim
  494. Centrum Dokumentacji Europejskiej przy Instytucie Europejskim w Łodzi
  495. Gminna Biblioteka Publiczna w Dzierzążni
  496. Gminna Biblioteka Publiczna w Kąkolewnicy
  497. Szkoła Podstawowa im. Bronisława Tokaja w Nieporęcie
  498. Miejska Biblioteka Publiczna w Żorach
  499. Gminna Biblioteka Publiczna w Wojcieszkowie
  500. Gminna Biblioteka Publiczna w Sławatyczach
  501. Powiatowa i Miejska Biblioteka Publiczna - Biblioteka pod Atlantami
  502. Gminna Biblioteka Publiczna w Troszynie
  503. Gminna Biblioteka Publiczna w Długosiodle
  504. Szkoła Podstawowa nr 5 im. Jadwigi Korczakowskiej w Otwocku
  505. Gminna Biblioteka Publiczna w Teresinie
  506. Gminna Biblioteka Publiczna w Huszlewie
  507. Biblioteka Publiczna w Łosicach
  508. Miejska Biblioteka Publiczna w Ostrowi Mazowieckiej
  509. IPN - Komisja Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu, Oddział w Łodzi
  510. Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Kornicy
  511. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Małogoszczu
  512. Gminna Biblioteka Publiczna w Sobkowie
  513. Powiatowa Biblioteka Publiczna w Radzyniu Podlaskim
  514. Biblioteka Publiczna w Tłuszczu
  515. Gminna Biblioteka Publiczna w Strachówce
  516. Biblioteka Publiczna Gminy Jadów
  517. Biblioteka Wiedzy Religijnej
  518. Polskie Stowarzyszenie Promocji Oświatowych
  519. Gminna Biblioteka Publiczna w Klembowie
  520. Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie
  521. Zespół Szkół w Somiance
  522. Katolicka Szkoła Podstawowa im. Świętej Rodziny
  523. Szkoła Podstawowa Specjalna nr 99 im. Małego Powstańca
  524. Dwujęzyczna Szkoła Podstawowa Nr 77
  525. Szkoła Podstawowa NR 366 im. Jana Pawła II w Warszawie
  526. Szkoła Podstawowa w Dalikowie
  527. Szkoła Podstawowa w Andrzejewie

Pytania dotyczące programu jak i jego
pozyskania należy kierować na adres
(kontakt z autorem - Mirosławem Domańskim):
       


Statystyka

  • Odwiedzin: 6689809
  • W tym dzisiaj: 2217
  • Obecnie gościmy: 43
 Katalog zbiorów bibliotecznych

 Program partnerski


Wybrane nowości książkowe

Zakupione do Wypożyczalni nr 113
(ul. Powstańców Śląskich 108)Wybrane nowości filmowe

Zakupione do Czytelni XVII
(ul. Powstańców Śląskich 17)
 Używamy i polecamy: